REGULAMIN - WARUNKI KORZYSTANIA („OWH”)

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez firmę Great Ponton Limited, zarejestrowaną w irlandzkim Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem 644795, z siedzibą pod adresem 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Irlandia (“kreatorcv“ “ my” lub „nas”). Możesz również skontaktować się z nami przez e-mail pod adresem support@kreatorcv.com.

1. Przedmiot

kreatorcv oferuje Tobie, jako Członkowi, dostęp do bazy danych Materiałów (w tym m.in. życiorysów, listów motywacyjnych i wskazówek) dostępnej na stronie www.kreatorcv.com (“Strona internetowa”), na której, jako Członek , możesz podać swoje dane osobowe za pomocą Kreatora dokumentów, aby utworzyć spersonalizowane dokumenty, które możesz pobrać w dogodnym dla siebie czasie, zgodnie z konkretnymi potrzebami lub Sklepem w Strefie Klienta (pod warunkiem uiszczenia odpowiednich opłat za subskrypcję).

Niniejszy Regulamin reguluje dostęp do Witryny i jej Usług oraz korzystanie z nich. Korzystając z Witryny, bez zastrzeżeń akceptujesz wszystkie te warunki Regulaminu.

Otwierając konto w Witrynie, musisz zaznaczyć pole i potwierdzić, że przeczytałeś i zaakceptowałeś niniejszy Regulamin, który stanowi prawnie wiążącą umowę między Tobą a kreatorcv.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Jeśli nie akceptujesz niniejszego Regulaminu, nie korzystaj z Serwisu. Możemy zmienić niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, publikując zaktualizowaną wersję na tej stronie internetowej i powiadamiając Cię, zanim zmieniony Regulamin wejdzie w życie.

Aby poprawić komfort klientów, możemy również modyfikować, bez wcześniejszego powiadomienia, strukturę i projekt naszej Witryny, a także niektóre Usługi lub treści.

2. Definicje

W tym dokumencie,

„Konto” oznacza konto, które musisz utworzyć, aby zostać Członkiem i uzyskać dostęp do Usług oferowanych przez Witrynę.

„Obowiązujące prawo” w znaczeniu przypisanym mu w Sekcji 14.

„Strefa klienta” to Twoja osobista i dedykowana przestrzeń, w której możesz uzyskać dostęp do Usług i przechowywać swoje Materiały.

„Kreator Dokumentów” oznacza funkcję umożliwiającą Członkom wprowadzanie danych osobowych (w tym życiorysów, historii kariery i szczegółów związanych z wykształceniem) oraz tworzenie spersonalizowanych wersji niektórych Materiałów (w szczególności życiorysów i listów motywacyjnych) („Spersonalizowane Dokumenty”), które następnie mogą być przechowywane w Strefie Klienta Członka.

„Członek” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną posiadającą Konto w Serwisie.

”Materiały” oznaczają wszystkie szablony CV, szablony listów motywacyjnych, wskazówki i inne dokumenty udostępnione Członkom w Witrynie (niezależnie od tego, czy są spersonalizowane za pomocą Kreatora Dokumentów).

„Usługi” oznaczają wszystkie produkty, usługi, treści, cechy, technologie lub funkcje dostarczane przez nas za pośrednictwem Witryny, w tym między innymi Materiały, Kreator Dokumentów i Przechowywanie materiałów.

„Subskrypcja” ma znaczenie nadane w Sekcji 6.

„Przechowywanie” i „Sklep” oznaczają usługę przechowywania Materiałów w Serwisie.

3. Otwieranie konta

A. Warunki

**Musisz mieć skończone 18 lat. Aby korzystać z naszych Usług, musisz mieć skończone 18 lat, co w stosownych przypadkach musisz poświadczyć podczas otwierania Konta.

**Jeśli dotyczy, musisz mieć upoważnienie do zobowiązania firmy, którą reprezentujesz. Potwierdzasz, że posiadasz upoważnienie do zobowiązania dowolnej firmy lub podmiotu, w imieniu którego korzystasz z Usług, oraz że firma lub podmiot akceptuje niniejszy Regulamin.

B. Tworzenie konta

Witryna umożliwia Członkom rejestrację, a następnie dostęp do Usług. Użytkownik nie może przeglądać Materiałów, jeśli nie jest zarejestrowany, ani uzyskiwać dostępu do Kreatora Dokumentów lub usługi Przechowywania bez uprzedniego otwarcia Konta i bycia Członkiem.

Aby założyć Konto, musisz wypełnić obowiązkowe pola w formularzu rejestracyjnym (podając swoje nazwisko, imię i adres e-mail), następnie prześlemy Ci hasło drogą mailową. Musisz również przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin oraz naszą Politykę prywatności, która wyjaśnia nasze praktyki dotyczące informacji online oraz wybory, których możesz dokonać w zakresie sposobu gromadzenia i wykorzystywania informacji w tej Witrynie

C. Dokładność informacji zawartych na koncie

Gwarantujesz, że Twoje Konto zawiera dokładne i prawdziwe informacje oraz że w razie potrzeby będziesz je aktualizować. Jeśli uważamy, że dane nie są poprawne, aktualne lub kompletne, mamy prawo odmówić Ci dostępu do strony internetowej lub którejkolwiek z Usług oraz zamknąć lub zawiesić Twoje Konto.

D. Hasło

Gwarantujesz, że Twoje Konto zawiera dokładne i prawdziwe informacje oraz że w razie potrzeby będziesz je aktualizować. Jeśli uważamy, że dane nie są poprawne, aktualne lub kompletne, mamy prawo odmówić Ci dostępu do strony internetowej lub którejkolwiek z Usług oraz zamknąć lub zawiesić Twoje Konto.

4. Usługi

Serwis jest platformą internetową, na której świadczymy Usługi. Jako członek:

możesz utworzyć Strefę Klienta na Stronie Internetowej, z której możesz uzyskiwać dostęp do Materiałów, tworzyć Dokumenty Spersonalizowane za pomocą Kreatora Dokumentów i przechowywać je;

będziesz także mógł komunikować się i wymieniać informacje z kreatorcv, przez e-mail i czat.

5. Zasady postępowania członków na stronie internetowej

Istnieją pewne zasady dotyczące Członków. Korzystając z naszej Witryny, zgadzasz się:

  • nie naruszać praw i wizerunku kreatorcv i podmiotów z nim powiązanych, w tym ich praw własności intelektualnej;

  • nie naruszać praw i wizerunków jakiejkolwiek strony posiadającej prawa do Materiałów, takie jak ich prawa własności intelektualnej;

  • nie otwierać Konta w imieniu innej osoby niż Ty;

  • nie używać żadnego urządzenia, oprogramowania lub innego elementu, który może zakłócić prawidłowe działanie Serwisu lub którego obiekt ma na celu uszkodzenie, ingerencję, przechwycenie lub wywłaszczenie jakiegokolwiek systemu, danych lub informacji osobistych; oraz

  • bardziej ogólnie, aby nie działać w sposób, który narusza obowiązujące prawo (prawa) lub narusza niniejszy Regulamin

6. Uiszczanie opłat

Aby uzyskać dostęp do Usług, należy zapłacić kwotę miesięcznego abonamentu za Usługi („Subskrypcja”) lub tylko kwotę oferty próbnej, jak opisano na stronie internetowej. Ceny subskrypcji są wskazane w Serwisie (z VAT i wszystkimi innymi podatkami) i uwzględniają wysokość podatku VAT obowiązującego w dniu opłacenia Subskrypcji.

Każda Subskrypcja Usług będzie trwać przez czas nieokreślony od daty Subskrypcji. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie.

kreatorcv zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty za Subskrypcję i dowolnej oferty próbnej. Użytkownik zostanie poinformowany o takiej zmianie co najmniej 10 dni przed końcem okresu Subskrypcji, a następnie będzie mógł nie przedłużać Subskrypcji.

Opłaty za subskrypcję i ofertę próbną są płatne z góry i automatycznie pobierane z metody płatności wskazanej w Serwisie. W przypadku braku płatności, kreatorcv ponownie spróbuje pobrać płatność, a w przypadku dalszego braku płatności, będzie mógł natychmiast wypowiedzieć Usługi bez odszkodowania, ale bez uszczerbku dla prawa do żądania zapłaty od Ciebie dowolnych należnych kwot, oraz wszelkie odszkodowanie za szkody poniesione przez kreatorcv w wyniku takiego braku płatności.

7. Prawa własności intelektualnej

A. Prawa własności intelektualnej zawartej na stronie internetowej

Zastrzeżone oprogramowanie (w tym Kreator Dokumentów i Obszar Klienta), Materiały i inne materiały w Witrynie, w tym prawa autorskie, logo, znaki towarowe, nazwy handlowe, obrazy, tekst, ilustracje, pliki audio, wideo, pliki danych, pliki programów, wszelkie kody, a także wybór, koordynacja i układ takich materiałów (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych) są chronione prawem autorskim, patentowym oraz prawem do znaków towarowych („Prawa własności intelektualnej”). Te prawa własności intelektualnej są albo naszą własnością, albo należą do stron trzecich, które udzieliły nam licencji na swoje prawa własności intelektualnej. Surowo zabrania się powielania, kopiowania, modyfikowania lub innego manipulowania jakąkolwiek zawartością Witryny, w całości lub w części.

Wykorzystywanie lub niewłaściwe korzystanie z praw własności intelektualnej, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Warunkach, jest zabronione. Stając się Członkiem, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków dotyczących właścicieli praw własności intelektualnej (patrz poniżej) i tylko w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, kreatorcv zapewnia niewyłączne, odwołalne, osobiste i niezbywalne licencji na korzystanie z Witryny i praw własności intelektualnej na całym świecie, wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego, na zasadach niekomercyjnych i zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Przyznana Ci licencja wygasa, gdy przestaniesz być Członkiem i/lub w przypadku niewłaściwego korzystania z Witryny i/lub Usług.

Wszystkie nowe wersje, aktualizacje lub zmiany naszej Witryny, Usług lub powiązanych treści podlegają niniejszym Warunkom. kreatorcv zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie są wyraźnie objęte niniejszymi Warunkami.

W żadnym wypadku korzystanie z Witryny i dostęp do Materiałów nie pozwala na reprodukcję lub publiczne rozpowszechnianie lub przekazywanie, sprzedaż lub wypożyczanie, w części lub w całości, ani na udostępnianie, w sposób inny niż zgodny z niniejszymi Warunkami, treści Witryny, w tym Materiałów.

Firma kreatorcv i jej podmioty stowarzyszone nie roszczą sobie praw własności do jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Materiałów będących własnością osób trzecich.

B. Użycie Twoich treści

Zachowujesz swoje prawa do wszelkich informacji lub treści, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz w Witrynie lub za jej pośrednictwem, w tym informacji o koncie, CV, historii kariery, historii wykształcenia, recenzji, odpowiedzi, wpisów do profilu, postów, pytań, materiałów dotyczących kariery lub wszelkich innych informacji, które dostarczyłeś („Treści użytkownika”). Przesyłając, wgrywając, publikując lub wyświetlając takie treści, udzielasz nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na użytkowanie, przetwarzanie, kopiowanie, powielanie, adaptowanie, modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie Twoich Treści we wszystkich mediach lub za pośrednictwem dowolnych kanałów dystrybucji (obecnie znanych lub później opracowanych), z zastrzeżeniem obowiązujących postanowień naszej Polityki prywatności.

Gwarantujesz, że Twoje Treści nie naruszają i nie będą naruszać praw osób trzecich oraz że posiadasz wszelkie niezbędne prawa, uprawnienia i upoważnienia do wypełnienia swoich zobowiązań w odniesieniu do Twoich Treści wynikających z niniejszych Warunków.

Jeżeli uważasz, że Twoja własność intelektualna została naruszona, skontaktuj się z nami.

Ponosisz odpowiedzialność za korzystanie z Twoich Treści i wszelkie tego konsekwencje, w tym wszelkie konsekwencje wykorzystania Twoich Treści przez innych użytkowników lub osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie Twoich Treści ani wykorzystanie jakichkolwiek treści lub informacji przesłanych lub opublikowanych przez innych Członków lub odwiedzających.

Usługi publikowania CV oferowane przez firmę Resume ułatwiają publikowanie Treści Użytkownika i Dokumentów Spersonalizowanych w różnych zewnętrznych witrynach poświęconych karierze za uprzednią prośbą i zgodą Użytkownika. Zgadzasz się, że kreatorcv może używać zastrzeżonych internetowych narzędzi do zbierania informacji, aby utworzyć spersonalizowany profil dla Ciebie, jeśli zarejestrujesz się w tej usłudze. Ponadto zgadzasz się, że sformułowanie i interpretacja twoich informacji dla celów usług publikowania życiorysów będzie według wyłącznego uznania kreatorcv i kreatorcv nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje dotyczące włączenia, niewłączenia lub sformułowania informacji o tobie. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że bierzesz pełną odpowiedzialność i ponosisz osobistą odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z korzystania z usług publikowania CV.

8. Rola kreatorcv / Ograniczenie odpowiedzialności

kreatorcv nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących korzystania z Usług i Materiałów pod względem ich poprawności, dokładności, niezawodności lub w inny sposób, ani że Witryna nie będzie naruszać praw osób trzecich, oraz kreatorcv nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w takich Materiałach. Jeśli obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na wyłączenie niektórych lub wszystkich powyższych dorozumianych gwarancji i warunków, powyższe wyłączenia będą miały zastosowanie do użytkownika tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Korzystanie z tej Witryny odbywa się na własne ryzyko. Witryna, Usługi, Materiały i inne informacje, oprogramowanie, urządzenia, usługi i inne treści w witrynie są dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” bez jakichkolwiek gwarancji lub warunków, wyraźnych lub dorozumianych. W najszerszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, kreatorcv zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi warunków dotyczących zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

kreatorcv zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z umowy, deliktu lub innej i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (bezpośrednie, pośrednie, karne, wtórne lub inne) wynikające z użytkowania lub niewłaściwego korzystania z Witryny, Usług lub Materiałów niezależnie od podstawy roszczenia odpowiedzialności. Jeśli Obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają na zastosowanie do Ciebie całości lub części powyższego ograniczenia odpowiedzialności, ograniczenia będą miały zastosowanie do Ciebie tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Żadne z postanowień niniejszej umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności za śmierć, obrażenia ciała lub oszustwo.

9. Zasady anulowania - zawieszenie konta, ograniczenia dostępu i wypowiedzenie

Możesz w dowolnym momencie rozwiązać stosunek umowny z kreatorcv i zakończyć subskrypcję, zamykając swoje Konto w Strefie Klienta lub powiadamiając nasz zespół obsługi klienta tutaj.. Wypowiedzenie staje się skuteczne natychmiast, a Twoja Subskrypcja wygaśnie automatycznie. Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych za Subskrypcję w okresie po zamknięciu Konta.

Jeśli naruszysz swoje zobowiązania określone w niniejszych Warunkach lub jeśli mamy prawdziwy powód, by sądzić, że bezpieczeństwo i integralność kreatorcv, jego Członków lub stron trzecich jest zagrożone, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszych Warunków wiążących Ciebie i kreatorcv i zamknąć Twoje Konto.

Gdy będzie to konieczne, zostaniesz powiadomiony o takim środku, aby umożliwić Ci odpowiedź. kreatorcv zdecyduje, według własnego uznania, czy znieść wprowadzone środki.

10. Dane osobowe

Zbieramy i przetwarzamy niektóre z Twoich danych osobowych. Korzystając z Witryny i rejestrując się jako Członek, potwierdzasz i akceptujesz przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą [Privacy Policyi] (/builder/privacy-policy).

11. Działanie, dostępność i funkcjonalności platformy

W miarę możliwości postaramy się utrzymać stały dostęp do Witryny. Jednak dostęp do Witryny lub korzystanie z niektórych funkcji może zostać zawieszone lub zakłócone bez powiadomienia z powodu konserwacji technicznej, migracji lub aktualizacji, a także z powodu przestojów lub ograniczeń związanych z siecią lub z innych przyczyn technicznych.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zawieszenia całości lub części Twojego dostępu do Witryny lub jej funkcji, według naszego wyłącznego uznania, tymczasowo lub na stałe.

12. Hiperłącza

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Nie kontrolujemy tych stron internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Umieszczając te linki, nie popieramy materiałów na tych stronach internetowych ani nie sugerujemy żadnego związku z ich operatorami.

13. Modyfikacja Regulaminu

Niniejsze Warunki i dokumenty zintegrowane przez odniesienie stanowią całość porozumienia między Tobą a kreatorcv dotyczące korzystania przez Ciebie z Witryny i Usług.

Firma kreatorcv może modyfikować niniejsze Warunki, aby dostosować je do środowiska technologicznego i komercyjnego oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i otoczenia regulacyjnego. Wszelkie modyfikacje niniejszych Warunków będą publikowane na Stronie Internetowej z podaniem daty wejścia w życie, a kreatorcv powiadomi Cię, zanim zmiany wejdą w życie.

14. Polityka zwrotów i prawo do odstąpienia od umowy

Żadna prośba o zwrot Subskrypcji nie jest dozwolona, jeśli zostanie otrzymana po upływie czternastu (14) dni od pierwszej Subskrypcji Usługi.

Wszystkie wnioski o zwrot środków przed upływem czternastu (14) dni można składać telefonicznie lub e-mailem za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta. Dział obsługi klienta odpowie w ciągu 48 godzin, a zwroty zostaną przetworzone w ciągu 72 godzin.

15. Obowiązujące przepisy i rozstrzyganie sporów

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Dublin, bez uszczerbku dla stosowania szczególnych zasad związanych z (i) ogólnymi zasadami kolizji praw oraz (ii) zasadami porządku publicznego chroniącymi konsumenta w kraju, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do usług ("obowiązujące przepisy").

Jeśli sporu nie można rozstrzygnąć w drodze mediacji, zgadzasz się poddać wszystkie spory jurysdykcji sądów England & Wales.

kreatorcv zachowuje również prawo do wszczęcia postępowania, w zależności od charakteru sporu, przed sądami kraju zamieszkania lub, w przypadku gdy niniejsze OWH są zawierane w ramach Twojej działalności zawodowej lub zawodowej, w kraju, gdzie prowadzisz swój biznes.

16. Data wejścia w życie

10/07/19